Logopeda Lubin | Terapia logopedyczna dorosłych


Terapia logopedyczna:

Są sytuacje w których terapia logopedyczna jest już niezbędna. Wówczas należy jak najprędzej wdrożyć odpowiednie, dobrane do indywidualnych potrzeb pacjenta leczenie, które aby było skuteczne musi być poprzedzone odpowiednio przeprowadzoną i trafną diagnozą specjalisty. Konsultacje logopedyczne okazują się być najlepszym i jedynym słusznym posunięciem. Terapia logopedyczna Lubin. W przypadku zmagania się pacjenta z takimi zaburzeniami jak afazja czy dyzartria, które są następstwem chociażby udaru mózgu, guza mózgu, urazu czaszkowo-rdzeniowego czy chorób neurozwyrodnieniowych. W tak ciężkich przypadkach jak powyższe, rozpoczęcie odpowiedniej terapii na jak najwcześniejszym etapie jest niezwykle ważne. Niejednokrotnie decyduje o powodzeniu i szybkości procesu naprawczego w zakresie aparatu mowy.

Rozwój nauki w logopedii:

Dzięki systematycznemu rozwojowi nauki w dziedzinie neurologii, lingwistyki i logopedii świadomość problemu afazji i dyzartrii oraz mechanizmów funkcjonowania tych zaburzeń jest coraz lepsze.  Prognozy całkowitego cofnięcia się ubytków mowy są w wiekszości przypadków obiecujące. Również Lubin jest miejscem, w którym skutecznie diagnozuje się i prowadzi terapię afazji i dyzartrii. Jako specjalista w dziedzinie logopedii jestem niezwykle dumna i szczęśliwa, że również ja mogę zaoferować pomoc w terapii afazji i dyzartrii w Lubinie. logopeda lubin 

Afazja a dyzartria – rozróżnienie

Jako specjalista-logopeda jestem w stanie zaoferować w Lubinie kompleksową diagnostykę i terapię takich dysfunkcji jak afazja i dyzartria. Dysponuję szeroką wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnymi narzędziami diagnostycznymi.  Szerokim wachlarzem uniwersalnych i jednocześnie zindywidualizowanych metod pracy z pacjentem i towarzyszę mu na każdym etapie wychodzenia z choroby, nie deprecjonując przy tym roli członków rodziny w procesie dochodzenia pacjenta do zdrowia, a jego zdolności artykulacyjnych do normy.

Afazja

Najogólniej rzecz ujmując afazja jest całkowitą lub częściową utratą umiejętności posługiwania się językiem mówionym u pacjenta, który wcześniej umiejętność takową nabył i z powodzeniem z niej korzystał.
Istnieją jednak rózne typy afazji oraz różne głębokości tego deficytu, którego stopień zaafansowania zależy w dużej mierze od przyczyny, której afazja jest następstwem. Bywają też formy mieszane afazji, dlatego tak ważne jest możliwie szybkie i precyzyjne rozpoznanie. Tym bardziej cieszę się, że Lubin jest miejscem, w którym mogę wyjść naprzeciw tym wymaganiom, niosąc pomoc pacjentom w mym rodzinnym mieście.

Afazja jest zaburzeniem, które polega nie tylko na trudnościach komunikacyjnych (trudności w artykulacji), ale niejednokrotnie również poznawczych (trudności w rozumieniu mowy). Zaburzeniu ulec może także rozumienie reguł rządzących językiem. Umiejętność ta jest niezbędna, by tworzyć poprawnie skonstruowane i logiczne zdania. Dodatkową trudnością mogą okazać się towarzyszące często afazji zaburzurzenia innych funkcji poznawczych, takich jak:

  • zaburzenia pamięci,
  • zaburzenia czuciowe
  • zaburzenia procesów myślowych.

Z objawami afazji najczęściej powiązać można:

Udar mózgu:

występuje kiedy dochodzi do uszkodzenia tkanek mózgowych. Do udaru dochodzi w następstwie wylewu krwi do mózgu, zakrzepu lub ucisku tętniczego bądź zatoru mózgowego. Do udaru prowadzi też skurcz tętnic mózgowych, do którego dochodzi, gdy uszkodzone zostają wybiórczo poszczególne naczynia krwionośne. Udar mózgu bywa także wynikiem chorób naczyniowych rozmaitego pochodzenia. Przejście udaru bardzo często łączy się z wystąpieniem któregoś z rodzajów afazji. Służę szeroko zakrojoną pomocą logopedyczną w zakresie leczenia afazji po udarze w Lubinie.

Urazy czaszki:

powstają najczęściej podczas wypadków, kiedy dochodzi do silnego zderzenia się kości czaszkowych z twardym podłożem lub przedmiotem. Uszkodzenia powstałe w wyniku takich zdarzeń można podzielić na pierwotne i wtórne. Do pierwotnych zaliczamy takie niedogodności jak stłuczenia, zranienia, krwotoki. Z kolei o wtórnych mówimy, gdy niedotlenienie lub niedokrwienie obszarów mózgowych skutkuje konkretnymi następstwami typu afazja. Urazy czaszki mogą również prowadzić do równie brzemiennych w skutkach zjawisk jak wylew krwi do mózgu lub obrzęk mózgu. logopeda lubin 

Guzy mózgu:

są to tzw.guzy śródczaszkowe, których umiejscowienie może być wielorakie-począwszy od właściwych struktur mózgowych, poprzez opony mózgowe, aż do tkanek bezpośrednio z mózgiem niestycznych, jednak wysyłających do mózgu komórki przerzutowe. Guzy mogą, ale nie muszą być nowotworowe. Inne tego typu zmiany mogą mieć charakter ropni lub tętniaków. Najczęstszym rodzajem guza mózgu jest glejak. Niestety ta postać guza jest też najbardziej złośliwa. Guzy sródczaszkowe mogą dawać różnorakie objawy i powodować wiele zaburzeń, m.in. zaburzenia mowy. Praca i terapia pacjentów, u których wykryto lub usunięto guza mózgu w Lubinie jest dla mnie priorytetowa i dokładam wszelkich starań, by przebiegała ona najsprawniej, jak tylko się da.

Dyzartria:
Dyzartria jest zaburzeniem o charakterze artykulacyjno-oddechowo-fonacyjnym. W przeciwieństwie do afazji nie polega ono na nieprawidłowościach w rozumieniu mowy i niemożności przyswojenia sobie zasad prawidłowego formowania słów i zdań w logiczne ciągi. Pacjent dotknięty dyzartrią doskonale rozumie reguły językowe, jednak z przyczyn natury neurobiologicznej nie jest w stanie prawidłowo wyartykułować tego, co chce powiedzieć.

W przypadku dyzartrii mamy zatem do czynienia z mową niewyraźną, zaburzoną, często o zmienionym, niestabilnym akcencie. Przyczynami dyzartrii bywają zaburzenia neurologiczne lub nieprawidłowości w budowie aparatu artykulacyjnego, sprowadzające się najczęściej do niedostatecznego napięcia w obrębie mięśni ust, żuchwy i gardła. Taki stan rzeczy prowadzi do zmian w zakresie szybkości, dokładności i tonacji mowy, które w tej jednostce chorobowej zauważalnie odbiegają od normy. Dyzartria może być również przypadłością towarzyszącą wielu jednostkom chorobowym, takim jak:

  • choroby naczyniowe,
  • choroba Parkinsona,
  • choroby móżdżku,
  • neuropatie,
  • guzy mózgu i pnia mózgu,
  • choroby neuronów ruchowych,

W zależności od przyczyny, która wywołała objawy dyzartrii, można wyróżnić wiele rodzajów tej dysfunkcji, są to m.in.: dyzartria wiotka, dyzartria spastyczna, dyzartria ataktyczna, dyzartria hipokinetyczna, dyzartria hiperkinetyczna, a także dyzartria mieszana.
W zależności od rodzaju dyzartrii , objawy nieco się różnią. Mogą to być przykładowo mimowolne ruchy mięśniowe w obrębie żuchwy lub języka, spowolnione tempo mowy bądź tzw. „mowa skandowana”, objawiająca się zaburzonym rytmem artykulacji. Zaobserwować można także nietypową tonację, ustawiczne powtarzanie określonych sylab lub głosek. Każdy problem wymaga odrębnej diagnozy i ściśle doprecyzowanego procesu terapeutycznego, który ma na celu kurację i usprawnienie artykulacji. Oferuję w Lubinie zarówno diagnozę, jak i wdrożenie procesu naprawczego dyzartrii.

Osobiście czuwam nad regularnością spotkań z pacjentem poddanym terapii i dbam o postęp w trakcie jej trwania. Kładę nacisk na dopasowanie zestawu ćwiczeń terapeutycznych nie tylko do rodzaju dysfunkcji, ale i osobowości i temperamentu pacjenta, tak by efekty były wymiernie najlepsze, a poprawa jak najszybciej zauważalna, co cieszy tak samo samego pacjenta, jak i jego najbliższych, którzy cały proces obserwują.

Do najczęstszych metod, które stosuję podczas terapii dyzartrii w Lubinie należą: praca z konkretnym tekstem, rozmaite ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, zabiegi usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia intonacyjne (usprawnianie prozodii). Wszystkie te metody konsultuję zarówno z pacjentem, jak i jego rodziną, tak by obie strony czuły się zangażowane i bezpieczne przez cały okres terapii. logopeda lubin 

Laryngektomia

Kolejnym obszarem, w obrębie którego jestem w stanie zaproponować i wdrożyć odpowiednią terapię jest odzyskiwanie (terapia) mowy po zabiegu laryngektomii. Laryngektomia to nic innego, jak usunięcie krtani – w zależności od wskazań medycznych – całkowite lub częściowe. Tak! Skuteczna terapia po laryngektomii jest możliwa również w Lubinie.

Brak krtani to niewatpliwie duży dyskomfort i kłopot. Jednak, co budujące, istnieje możliwość przystosowania innego narządu do emisji głosu. Tym narządem jest przełyk – to on przejmuje funkcję artykulacyjną. Głos przełykowy jest najbardziej zbliżony do tego wytwarzanego uprzednio w krtani. Zadaniem rehabilitacji logopedycznej jest zatem wspomożenie pacjenta w nauce wytwarzania głosu przy użyciu przełyku i co za tym idzie umożliwienie mu posługiwania się mową zastępczą. Proces ten polega na takim pokierowaniu zapasu powietrza z przełyku, by wytworzyć nim ciśnienie, które wprawi w ruch odpowiednie struktury układu oddechowego, które zastąpią funkcję wiązadeł głosowych.

Przy odpowiednich technikach jest to naprawdę możliwe do opanowania, dlatego zachęcam do skorzystania z moich usług wszystkich pacjentów po laryngektomii w Lubinie.

Diagnoza

Jako specjalista logopedii bardzo duży nacisk kładę na prawidłowo przeprowadzony proces diagnostyczny pacjenta, gdyż w moim odczuciu stanowi on podstawę do powodzenia terapii. Specyfika problemów, z jakimi mierzę się w pracy logopedy, każe mi podchodzić do diagnozy wyjątkowo skrupulatnie, gdyż tylko takie podejście jest gwarancją sukcesu terapii afazji i dyzartrii oraz innych zaburzeń mowy.

Diagnoza logopedyczna jest zatem kompleksową oceną językowych zdolnośći pacjenta. Uwzględniam w niej nie tylko artkulację, lecz i inne pochodne elementy, mające wpływ na kształt komunikacji. Są to chociażby słuch, rozumienie znaczenia wyrazów i zwrotów, gramatyka, zasób słownictwa, tempo i rytm mowy, świadomość oddechowa czy tembr głosu pacjenta. Dogłębnie analizuję także sposób porozumiewania się pacjenta z otoczeniem i bliskimi mu osobami, nie bagatelizując przy tym jego kondycji psychicznej. Po wnikliwej analizie dokonuje rozpoznania i ustalam terapię, o której etapach, postępach i wnioskach zawsze informuję zarówno rodzinę , jak i pacjenta. Serdecznie zparaszam do skorzystania z usług logopedycznych dla dorosłych, jakie oferuję w Lubinie. Logopeda lubin 

Tagi: terapia afazji lubin, terapia dyzartrii lubin, logopeda lubin, logopeda dla dorosłych w lubinie, udar mózgu lubin, guz mózgu lubin, uraz czaszkowo mózgowy lubin, leczenie udaru mózgu w lubinie, leczeni urazów czaszkowych w lubinie. terapia logopedyczna lubin, terapia dorosłych lubin.

Słowa kluczowe: logopeda lubin terapia, terapia logopedyczna dorosłych.

wiedza:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyzartria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laryngektomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Udar_m%C3%B3zgu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afazja