Logopeda dziecięcy w Lubinie | Terapia dziecięca | Opóźniony rozwój mowy | Terapia wad wymowy.

Terapia logopedyczna dzieci:

Oferta:

 • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci,
 • ocena rozwoju mowy,
 • ustalenie programu terapii,
 • stymulacja, wyrównanie nieprawidłowości w rozwoju mowy,
 • usprawnienie zdolności motorycznych aparatu mowy.

Konsultacje  logopedyczne dla rodziców, opiekunów:

 • poradnictwo logopedyczne w zakresie wykrywania zaburzeń mowy,
 • wyjaśnienie istoty zaburzeń mowy i komunikacji,
 • opracowanie metody i formy pracy z podopiecznym,
 • przygotowanie ćwiczeń dla podopiecznych, tak aby rodzic wiedział w jaki sposób  należy ćwiczyć z dzieckiem w domu.

Terapia logopedyczna:

 • terapia opóźnionego i nie zakończonego rozwoju mowy,
 • kappacyzm, nieprawidłowa realizacja głoski k,
 • gammacyzm, nieprawidłowa realizacja głoski g,
 • seplenienie s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
 • reranie, brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r.

Terapia neurologopedyczna prowadzona jest w przypadku:
– alalii;
afazji;
dyzartrii;
– dzieci z rzadkimi wadami genetycznymi;
– zaburzonych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy tj. ssanie, połykanie, gryzienie, żucie, jąkanie;

Mianem alalii określa się specyficzne zaburzenia procesu kształtowania się mowy na skutek uszkodzenia centralnego układu nerwowego, spowodowane działaniem czynników egzogennych w okresie prenatalnym, perinatalnym i postnatalnym do 2. roku życia. Zajmujemy się skuteczną motodą leczenie alalii w lubinie. W obrazie klinicznym dziecka z alalią obserwuje się zaburzenia w opanowywaniu wszelkich sprawności językowych. Występują trudności artykulacyjne i prozodyczne, pomimo prawidłowo ukształtowanych warunków anatomiczno-fizjologicznych w obrębie aparatu mowy, ograniczenia leksykalno-semantyczne, pomimo prawidłowych możliwości intelektualnych, ujawniające się najwyraźniej jako zaburzenia rozumienia nazw i nominacji. Ograniczenia w użyciu języka dotyczą percepcji i ekspresji wypowiedzi słownych. Trudności w budowaniu komunikatów werbalnych.

Niedokształceniem mowy o typie afazji odnosi się do specyficznych zaburzeń mowy u dzieci, u których problemy neurologiczne wystąpiły w okresie kształtowania się struktur językowych, czyli między 2. a 6. rokiem życia. U dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji prawidłowo ukształtowany jest aparat artykulacyjny, dobrze funkcjonuje narząd słuchu, nie występują ograniczenia intelektualne, do pewnego etapu życia rozwój językowy przebiegał zgodnie z normą. Wystąpienie zaburzeń mowy jest wynikiem schorzenia neurologicznego, które doprowadza do regresu dotąd nabytych sprawności językowych i trudności w dalszym rozwoju mowy. Podobnie jak w alalii, u dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji ograniczenia w słownym porozumiewaniu się kompensowane są przez użycie znaków niewerbalnych: gestu, mimiki, pantomimy, elementów prozodycznych i kontekstu sytuacyjnego, a także zdezintegrowanych jednostek systemu językowego, który na pewnym poziomie został przyswojony przed zachorowaniem. Skontaktuj się z nami na terenie Lubina w celu poprawnej diagnozy afazji u dziecka.

Dyzartria jest to zaburzenie oddechowo-fonacyjno-artykulacyjno-prozodyczne spowodowane uszkodzeniem ośrodków i dróg unerwiających aparat mówienia. Przyczynami dyzartrii są schorzenia ośrodków dróg i jąder nerwów biorących udział w procesie mówienia.  Jeśli twoje dziecko ma problemy z dyzartrią – skontaktuj się z nami w Lubinie.

Hasła: autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wdrożenie odpowiedniej terapii logopedycznej, która jest dopasowana indywidualnie do każdego dziecka. Terapia prowadzona jest w formie zabawy, która ma na celu nie tylko poprawę komunikacji, ale i sferę poznawczą dziecka, którą jest pamięć, koncentracja, percepcja wzrokowa i słuchowa. Konsultacje logopedyczne dla rodziców, wyjaśnienie istoty zaburzeń mowy, oraz przygotowanie zestawów ćwiczeń. Tak aby rodzic wiedział w jaki sposób należy ćwiczyć z dzieckiem w domu. Zadzwoń do nas i zapisz się na konsultację w Lubinie.

Tagi: Tagi: terapia afazji lLubin, terapia dyzartrii Lubin, logopeda Lubin, logopeda dla dorosłych w Lubinie, udar mózgu Lubin, guz mózgu Lubin, uraz czaszkowo mózgowy Lubin, leczenie udaru mózgu w Lubinie, leczeni urazów czaszkowych w Lubinie. logopeda dziecięcy Lubin, dobry logopeda Lubin, logopeda Lubin opinie, logopeda w Lubinie